Het Europa van Mussert - voor de docent: info

 
U laat de leerlingen individueel het eerste deel van de opdracht uitvoeren. Daarna schrijft u op een groot vel papier de stelling voor het rondschrijven:
"Het plan van Mussert voor Europa na de Tweede Wereldoorlog verdient waardering."

Geef het vel aan en leerling die vooraan zit.
Die reageert met “eens”of “oneens” op de stelling, schrijft er een argument hiervoor bij en geeft het vel door aan de tweede leerling.
Die reageert met “eens” of “oneens” met de stelling, schrijft op wat hij vindt van het argument dat er op het vel staat en schrijft er één argument bij om zijn standpunt over de stelling te onderbouwen. Ten slotte geeft hij het vel door aan de volgende leerling.
Die reageert met “eens” of “oneens” op de stelling, schrijft op wat hij vindt van de argumenten die al op het papier staan en schrijft er één argument bij om zijn standpunt over de stelling te onderbouwen. Ten slotte geeft hij het vel door aan de volgende leerling teruggeeft.

Daarna laat u het vel aan de klas zien en houdt u een klassengesprek over wat er op het vel is opgeschreven.
Probeer tot een eindconclusie te komen. Als dat niet lukt, is dat niet erg want het staat iedereen vrij om zijn eigen mening te hebben over Musserts visie op de toekomst van Europa.

Uitwerking
Mussert wilde een aantal landen en gebieden in Europa waaronder Nederland en Duitsland verenigen in een landenverbond dat hij 'kerngebied' noemde, want samen konden deze landen en gebieden een even grote rol in de wereld gaan spelen als de drie supermachten die toen de dienst uitmaakten, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Japan.

Die rol zou het Europese kerngebied kunnen spelen als alle landen en gebieden in het kerngebied op economisch en op militair gebied met elkaar zouden samenwerken.
Het Europese kerngebied zou zijn rol als supermacht ook kunnen spelen door het gezamenlijk aantal inwoners van de landen en gebieden in dit deel van Europa. Bij elkaar gaat het namelijk om ruim 200 miljoen inwoners. Mussert geloofde namelijk dat de grootte van de macht die een land heeft, mede afhangt van het aantal inwoners van het land.

Volgens Mussert moest ieder volk zijn eigen land hebben. Het mocht niet zo zijn dat in één land meerdere volken woonden of dat een volk over meerdere landen was verspreid.
Ook geloofde hij dat ieder volk binnen het Europese kerngebied de taal en cultuur van de andere volken binnen dit verbond moest respecteren.

Of een land of gebied wel of niet in het Europese kerngebied kon worden opgenomen hing volgens Mussert van de volgende dingen af:
- afstand tot het centrum (Duitsland) van het Europese kerngebied;
- Bevolkingsdichtheid;
- Etnische en culturele achtergrond van zijn inwoners.

Aan de hand van deze criteria zijn de verschillen te verklaren tussen de geografische indeling van Europa volgens Mussert en dat van Europa zoals dat bestond tussen 1919 en het begin van de annexatie van Oostenrijk en Sudetenland door Duitsland.

Kerndoelen voor HAVO/VWO
Domein A: Vaardigheden
Subdomein A1: Geografische benadering
1 De kandidaat kan de geografische benadering adequaat hanteren:
- geografische informatie selecteren, verwerken en weergeven;
- geografische vragen herkennen en zelf formuleren;
- de geografische werkwijzen toepassen bij het formuleren en beantwoorden van geografische vragen.

Subdomein A2: Geografisch onderzoek
2 De kandidaat kan een geografisch onderzoek opzetten, uitvoeren, presenteren en evalueren.
- op basis van een geografische onderzoeksvraag en een gestructureerd plan van aanpak;
- met gebruikmaking van de geografische werkwijzen en primaire data.

 

verwante lessen

Login Form