'Schrijnende' gevallen - bron: discretionaire bevoegdheid

 
Het begrip ‘discretionaire bevoegdheid’ komt uit de Nederlandse rechtspraak.

Aanvankelijk had de minister of staatssecretaris die over asielbeleid en vluchtelingen gaat, de bevoegdheid om naar eigen inzicht een besluit te nemen over een concrete zaak, in dit geval om een asielzoeker of iemand die jaren tevoren als vluchteling naar Nederland is gekomen toe te staan om in Nederland te blijven nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft besloten dat hij of zij terug moet naar eigen land. De bevoegdheid werd in 2000 opgenomen in het Vreemdelingenbesluit.

Eerst is er sprake van geweest dat deze bevoegdheid naar de IND zou gaan, daarna besloot de regering die af te schaffen per 1 mei 2019. Sindsdien moet een asielzoeker niet alleen aangeven bij de IND waarom hij asiel moet krijgen, maar zo nodig ook zien aan te tonen dat hij of zij een schrijnend geval is. Dat onderzoekt de IND tegelijk met de asielaanvraag zelf. Een vluchteling die terug moet naar zijn eigen land kan dus niet meer achteraf een aanvraag indienen om als schrijnend geval te worden aangemerkt.

In 2018 heeft toenmalig staatssecretaris Halbers van Justitie gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid om Howick en Lili uit Armenië in Nederland te laten blijven. Ook Mauro uit Angola heeft op die manier profijt gehad van deze bevoegdheid van de bewindspersoon die asielrecht en vluchtelingen in zijn portefeuille had.

ritaverdonkVan deze bevoegdheid is tussen 2000 en 2019 in wisselende mate gebruik gemaakt.

 Enkele voorbeelden:

  • Minister Hilbrand Nawijn van Vreemdelingenzaken (2002-2003) deed dat voor drie schrijnende gevallen.

  • Rita Verdonk, Minister van Vreemdelingenzaken van 2003 tot in 2007 (foto rechts) gold als zeer streng als het ging om wie wel of niet asiel krijgt.
    Toch heeft ze meer asielverzoeken als 'schrijnend geval' ingewilligd dan welke andere minister of staatssecretaris voor of na haar. Verdonk heeft 880 keer van haar discretionaire bevoegdheid gebruik gemaakt en een aanvraag gehonoreerd op humanitaire gronden.

  • Nebahat Albayrak, staatssecretaris voor Integratiebeleid (2007-2010), maakte 450 maal gebruik van haar discretionaire bevoegdheid om een schrijnend geval toestemming te geven om in Nederland te blijven.

 

 

 

verwante lessen

Login Form