Pluriforme samenleving - opdracht

 

opdrachtZijn we verdraagzaam jegens elkaar en hebben we respect voor mensen die tot een andere culturele groep horen? Zo ja, hoe laten we dat merken?

Of zijn we juist onverdraagzaam, en hebben we weinig respect voor mensen uit een andere culturele groep? Zo ja, hoe laten we dat merken?

Hoe stuurt onze overheid de manier waarop wij functioneren in onze pluriforme samenleving? Vanuit welke overtuiging doet de overheid dat? Als je het niet eens bent met hoe de overheid dat doet, hoe zou je het anders willen?

Als jullie dat zijn nagegaan, bedenken jullie een Gemeentelijk Integratie Plan met als doel ervoor te zorgen dat de gemeente van jullie school een plek wordt waar al jullie leeftijdgenoten volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving, precies zoals in Artikel 1 van de mensenrechtenverklaring staat. Het mag dus niet uitmaken tot welke culturele groepen deze jongeren behoren.

 

verwante lessen

Login Form