1945 - Oprichting van de VN - voor de docent: info

 
Oorlogen zijn er altijd geweest. Maar de Eerste Wereldoorlog en vooral de Tweede Wereldoorlog overtroffen qua omvang en wreedheid alle oorlogen die er tot 1914 (toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak) zijn geweest. Daarom besloten staatslieden al in 1942, toen de Tweede Wereldoorlog nog volop bezig was, tot de oprichting van de Verenigde Naties. Deze organisatie moest en moet nog steeds oorlog helpen uitbannen als middel om internationale conflicten te beslechten.

Hoe de Verenigde Naties tot stand kwamen, over welke machtsmiddelen deze organisatie beschikt en wat de organisatie nog meer wil bereiken, laat deze les zien.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 uur uit.

In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht en 6 jaar later werd het hoofdkantoor van de VN met daarin de vergaderzaal van de Algemene Vergadering en die van de Veiligheidsraad in gebruik genomen. In die tijd bestonden er naast kranten en radio geen andere middelen voor massacommunicatie, dus ook geen internet.

Hoe zou het zijn als je in 1951 wel degelijk in staat was om voor een online nieuwsmedium een website te bouwen waarin de voorgeschiedenis van, de totstandkoming van en de doelstellingen van de VN zijn weergegeven?

Dat precies laat u de leerlingen doen. U laat ze in vier groepen aan de site werken, aan de hand van de bronnen in de les en wat ze verder al aan informatie hebben of nog kunnen vinden.

  • Groep 1 laat op een webpagina zien wat de Eerste en de Tweede Wereldoorlog onderscheidt van alle oorlogen die tot 1914 zijn gevoerd.
  • Groep 2 laat zien hoe vanaf 1941 politici uit de VS, Groot-Brittannië, en later ook uit andere landen, de weg bereidden voor de oprichting van de Verenigde Naties.
  • Groep 3 laat zien hoe de Verenigde Naties als internationaal platform van overleg  te werk gaan.
  • Groep 4, ten slotte, laat zien wat de doelstellingen van het Atlantic Charter en de Verenigde Naties zijn.


Eindtermen voor HAVO
Domein A: Historisch besef
2. De kandidaat kan de volgende tijdvakken met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde noemen en als referentiekader gebruiken:
tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;

Domein B: Oriëntatiekennis
8. De kandidaat kan voor elk van de tien tijdvakken die genoemd zijn in eindterm 2:
- de kenmerkende aspecten voor ieder tijdvak noemen;
- bij elk kenmerkend aspect van een tijdvak een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling, verschijnsel of handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;
- uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid beïnvloedt;

Voor tijdvak 9 gelden de volgende kenmerkende aspecten:
40. het voeren van twee wereldoorlogen;
43. verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering;

Eindtermen voor VWO:
Domein A: Historisch besef
2. De kandidaat kan de volgende tijdvakken met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde noemen en als referentiekader gebruiken:
- tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;

8. De kandidaat kan voor elk van de tien tijdvakken die genoemd zijn in eindterm 2:
- de kenmerkende aspecten voor ieder tijdvak noemen;
- bij elk kenmerkend aspect van een tijdvak een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling, verschijnsel of handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;
- uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse werkelijkheid beïnvloedt;
- uitleggen dat de betekenis die aan tijdvakken wordt toegekend mede afhangt van de tijd, plaats en omstandigheden waarin mensen zich met het verleden bezighouden.

Voor tijdvak 9 gelden de volgende kenmerkende aspecten:
40. het voeren van twee wereldoorlogen;
43. verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering;

 

verwante lessen

Login Form