Alle Chinezen onder één paraplu? - voor de docent: info

 
De geschiedenis van China wordt mede gekenmerkt door een beleid van assimilatie van Chinese burgers op gebied van cultuur en nationale identiteit, zoals uitgedragen door de landelijke regering. Mensen die in China woonden, moesten zich voegen naar de Chinese cultuur en identiteit of werden er op zijn minst toe aangespoord. Of het nu Han-Chinezen zijn of een andere achtergrond hebben, dat deed er niet toe.

Dit beleid is ook zichtbaar na de stichting van de Volksrepubliek China in 1949. Maar dan niet alleen in de Volksrepubliek zelf, maar ook in twee gebieden daarbuiten waar veel Han-Chinezen wonen: Taiwan en Hongkong.

Zal die assimilatie zover doorgaan dat er uiteindelijk maar één volk van Chinezen zal zijn die leven zoals de huidige regering van de Volksrepubliek dat wil, of juist niet? Dat onderzoeken leerlingen in deze les.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u één lesuur uit. 

De les bestaat uit twee delen:

1) Groepswerk. Ruim er 30 minuten voor in.
2) Discussie. Daar trekt u 15 minuten voor uit.

Groepswerk
U maakt drie groepen die ongeveer even groot zijn.

Groep 1 raadpleegt de bron over Taiwan, groep 2 die over Hongkong en groep 3 die over de Oeigoeren.

Iedere groep formuleert aan de hand van de bron die zij heeft bestudeerd een prognose over het wel of niet slagen van het door de regering van de Volksrepubliek China gevoerde beleid van assimilatie van het gebied of het volk. Het is wel zaak hierin rekening wordt gehouden met verzet dat van binnenuit en van buitenaf wordt gevoerd tegen dat beleid.

Discussie
Iedere groep wijst een lid aan die verslag doet van hun onderzoek. Dan probeert de klas als geheel antwoord te geven op de vraag of dat ene volk van model-Chinezen in dat ene land dat Volksrepubliek China heet, er al of niet komt.

Uitwerking
De inwoners van Hongkong en de Oeigoeren (een volk dat in de provincie Xinjiang woont) worden gedwongen om zich op politiek en cultureel gebied aan te passen. Het regeringsbeleid is gericht op volledige assimilatie van etnische en religieuze minderheden. Wel is er vanuit Hongkong groot verzet tegen dat beleid en wordt er vanuit landen buiten China actie gevoerd om de gedwongen assimilatie van de Oeigoeren een halt toe te roepen.

Voor Taiwan is het nog geen uitgemaakte zaak dat dit land deel zal uitmaken van de Volksrepubliek China en haar politieke systeem zal overnemen. Niet alleen is er binnenlands verzet tegen dat beleid, ook de Verenigde Staten en andere westerse landen willen zich daar allerminst bij neerleggen. Zelfs niet als de Volksrepubliek China Taiwan met militaire middelen aanvalt om zo het eiland tot eenwording met de Volksrepubliek te dwingen. Deskundigen zijn bang dat de kans dat dit laatste gebeurt groter is geworden sinds Rusland iets soortgelijks probeert te doen met een deel van het buurland Oekraïne.

Als de Volksrepubliek daadwerkelijk de aanval opent op Taiwan, is het evenwel de vraag of de Verenigde Staten en andere landen een oorlog durven riskeren door tussenbeide te komen.

Kerndoelen 
36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren

 

verwante lessen

Login Form