Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - voor de docent: info

 
Jaarlijks komen duizenden mensen naar Nederland om bescherming te zoeken. Ze zijn op de vlucht voor oorlog en ander geweld of vervolging in eigen land. Als inderdaad blijkt dat ze beter niet terug kunnen gaan naar hun land van herkomst, mogen ze blijven. Dan krijgen ze asiel en dus toestemming om in ieder geval tijdelijk in Nederland te gaan wonen.

Onder de vluchtelingen zijn ook minderjarigen die zonder hun ouders of andere familieleden die hen kunnen verzorgen naar Nederland zijn gekomen. Dat zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Die hebben vaak andere behoeftes dan andere vluchtelingen.

Leerlingen ontdekken wat de behoeftes van deze minderjarigen zijn en hoe wordt geprobeerd daarin te voorzien, terwijl hun asielaanvraag loopt, en ook nadat die is goedgekeurd of afgewezen.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 2 lesuren uit. Lees voor u deze les in de klas brengt de uitleg over wat amv’s zijn op Alleenstaande minderjarige vreemdelingen | Asielbeleid | Rijksoverheid.nl.

Eerst laat u de leerlingen een video over amv’s zien in Bron: Wat zijn amv's?.

Daarna laat u de leerlingen in groepen van drie de overige bronnen in de les bestuderen. Geef ze daar 40 minuten de tijd voor.

Tenslotte gebruikt u de tweede les voor het eindproduct, een reeks podcasts over mensen die amv’s op een of andere manier te hulp komen.
De leerlingen kunnen ook filmen met hun smartphone. 

Ieder groepje maakt een podcast of videoverhaal van hooguit 3 minuten over een voorbeeld hiervan.

Ze moeten kiezen uit een voorbeeld uit Bron: Helpende handen 1-4.

Het is de bedoeling dat leerlingen in hun podcast of videoverhaal vermelden in wat voor opvanglocatie amv’s zitten die de hulp krijgen.

Als ieder groep zijn verhaal klaar heeft, laat u de resultaten in de klas afspelen.

Uitwerking
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen of amv’s zijn mensen die jonger zijn dan 18 jaar en die op hun eentje naar Nederland zijn gekomen, zonder een of beide ouders of enige andere persoon die het ouderlijk gezag over hem of haar heeft.

De behandeling van een asielaanvraag van een amv verloopt op dezelfde manier als die van andere vluchtelingen, al heeft de IND wel aparte voorzieningen waar amv’s tot 12 jaar hun twee gesprekken met medewerkers van deze dienst moeten houden.

De opvang van amv’s verschilt wel van die van overige vluchtelingen.
Ze hebben voogdij nodig tot ze meerderjarig zijn geworden of tot het moment waarop ze weggaan uit Nederland. Die voogdij wordt verzorgd door Nidos.

Nidos brengt amv’s  tot 15 jaar onder in een pleeggezin. Oudere amv’s krijgen een plek in een opvanglocatie van COA. Ook AMV’S jonger dan 15 jaar voor wie geen pleeggezin te vinden is, worden ondergebracht in een opvanglocatie van COA.

Nidos, COA en de Dienst Terugkeer en Vertrek bereiden de amv’s voor op het functioneren in de Nederlandse samenleving, als ze mogen blijven. Ze worden geholpen bij de voorbereiding op de terugkeer naar hun land van herkomst, als ze niet in Nederland mogen blijven.
In beide gevallen krijgen ze vaardigheden aangeleerd die aansluiten bij hun mogelijkheden en die helpen om zich te kunnen redden in Nederland of in hun land van herkomst.

Het uitgangspunt hierbij is dat amv’s, net als hun Nederlandse leeftijdgenoten, leerplicht hebben. Ze moeten dus vijf dagen per week onderwijs volgen tot ze  17 jaar zijn geworden, en daarna nog twee jaar twee dagen per week.

Als een amv geen toestemming krijgt om in Nederland te blijven, moeten de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek nagaan of de amv in het land van herkomst herenigd kan worden met zijn of haar ouders of met familieleden die voor hem of haar kunnen gaan zorgen. Lukt dat niet, dan zoekt men een opvanghuis in dat land. Lukt ook dat niet, dan mag de amv alsnog in Nederland blijven, als hij of zij jonger is dan 16 jaar.

Ook amv’s die wel een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten soms terug naar hun land van herkomst, bijvoorbeeld als dat land veilig genoeg is om er naar terug te keren.

Hulp krijgen amv’s van pleegouders en medewerkers van COA en Nidos. Opvanglocaties voor groepen amv’s krijgen soms subsidie van de gemeente waar de locatie zich bevindt.

Uit de film in Bron: video valt al op te maken dat sommige amv’s trauma’s hebben opgelopen voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Ze zijn bijvoorbeeld slachtoffer geweest van mensenhandelaars, ze zijn seksueel misbruikt of hebben familieleden verloren of zijn die kwijtgeraakt.


Kerndoelen
41. De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.

43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

 

verwante lessen

Login Form