Mensenrechten: universeel of niet? - bron: kritiek en aanvullingen

 
Kritiek en aanvullingen op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens komen sinds 1948 vanuit heel verschillende invalshoeken:

  • confuciusCommunisme: zo noemde Karl Marx de mensenrechten “onzin over onzin, dus onzin op stelten”. Volgens het principe van de klassenstrijd worden rechten slechts verworven door de ene klasse ten koste van de andere. Mensenrechten houden de onderdrukking van de belangen van de werkende klasse in stand.
    Het communisme komt nu alleen nog in China, Cuba en Noord-Korea voor, al zijn er enkele andere landen waar het staatsbestel en de economie communistische trekjes hebben.

  • Confucianisme: onder meer de Chinese overheid heeft betoogd dat “harmonie” de voorkeur heeft boven het vastleggen van individuele rechten.
    Het Confucianisme is een levensovertuiging gegrondvest op de leer van de Chinese wijsgeer Confucius (551 v. Chr.-479 v. Chr.) (afbeelding rechts).

  • De UVRM is een verklaring uit 1948. In die tijd maakten mensen zich nog niet zo druk om milieuproblemen (water-, bodem- en luchtverontreiniging) als nu. Milieu-activisten geven aan dat er eigenlijk een 31e artikel zou moeten worden toegevoegd: het recht op een schoon leefmilieu.

 

verwante lessen

Login Form