Vrouwenrechten en religies - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als ze:

  • een globaal beeld hebben verkregen van de positie vrouw en man in elk van de vijf wereldgodsdiensten;
  • hebben nagedacht over de vraag hoe de leer van die godsdiensten kan worden toegesneden op notie van gelijke behandeling van  vrouwen en mannen zoals verwoord in de Mensenrechtenverklaring en het Vrouwenrechtenverdrag van de Verenigd Naties hun standpunt hierover kenbaar hebben gemaakt en
  • in het klassengesprek heeft laten zien dat leerlingen met respect met elkaar om zijn gegaan en ook respect hebben getoond voor elkaars standpunten.

 

verwante lessen

Login Form