Veilig leven met water - wat doen de vn?

 
Opwarming van de aarde tegengaan:
Vanaf 1992 werken de landen van de Verenigde Naties samen om de opwarming van de aarde af te remmen. Hiertoe maakten ze bijvoorbeeld het Verdrag van Kyoto in 1997. In dat verdrag staat dat de lidstaten van de VN minder CO2 en andere broeikasgassen moeten gaan uitstoten. Deze gassen versterken namelijk het broeikaseffect van de dampkring van de aarde. Hierdoor wordt het op aarde warmer. Door die opwarming smelt er ijs af van de poolkappen en van gletsjers. Het smeltwater dat hierdoor vrijkomt, doet de zeespiegel stijgen. Hierdoor neemt de kans toe dat landen aan zee, zoals Nederland, meer gevaar lopen een overstroming te krijgen.

In 2015 beloven de meeste lidstaten van de wereld er aan te werken dat de aarde in 2100 niet meer dan anderhalve graad Celsius warmer zal zijn dan ze was in 1800. Die belofte staat in een nieuw klimaatverdrag, het Verdrag van Parijs.

Ook kwam er een speciale klimaatorganisatie, het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (Internationaal Klimaatbureau).

ipcc

Het IPCC onderzoekt hoe snel de aarde opwarmt. Het gaat ook na:

  • welke kustgebieden steeds meer kans lopen op overstromingen, naarmate de zeespiegel stijgt;
  • hoe snel de zeespiegel zal stijgen;
  • wanneer dus mensen moeten verhuizen uit laaggelegen kustgebieden en van eilanden die nu al nauwelijks boven de zeespiegel uitkomen.

Het IPCC vertelt aan de lidstaten van de VN hoe ze de opwarming van de aarde kunnen afremmen.

De Verenigde Naties pakken de opwarming van de aarde ook aan via het United Nations Environment Program UNEP. De naam van dit programma is in het Nederlands ‘Milieuprogramma van de Verenigde Naties’. Daartoe is het  Klimaatneutraal Netwerk opgezet. Hiermee willen de VN landen, steden, bedrijven en individuen helpen met het uitwisselen van ideeën hoe de opwarming van de aarde kan worden afgeremd.

Bescherming van de natuur:
De Verenigde Naties hebben geen apart plan om de mangrovebossen te beschermen. Maar ze hebben wel een verdrag gesloten om planten- en diersoorten tegen uitsterven te beschermen. Dit is het zogenaamde Biodiversiteitsverdrag. In dit verdrag staat dat de landen voorzichtig om moeten  gaan met de natuur. UNEP geeft daarom richtlijnen voor een goed beheer. Herstel van mangrovebossen hoort daar ook bij.

 

verwante lessen

Login Form