Veiligheid voor Roma - voor de docent: info

 
Voor deze opdracht is ruim 1 lesuur nodig.

Uitgangspunt is dat de maatschappelijke positie van Roma in de Europese Unie vanaf de eeuwwisseling steeds te wensen heeft overgelaten ondanks herhaalde oproepen van het Europees Parlement, de Europese Commissie en Amnesty International om die positie substantieel te verbeteren. Hiertoe richt u een oproep in de vorm van een petitie aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement.


Plan van aanpak

  • U laat alle leerlingen de bronnen ‘Wat weten we van de Roma?’, ‘De feiten over de Roma’ en ‘EU-feiten’. Trek er 25 minuten voor uit.
  • Deel de klas in vijf groepen in. Wijs iedere groep een van de vijf bronnen uit die gaan over Roma in een bepaald land. De landen zijn Frankrijk, Italië, Nederland, Roemenië en Tsjechië. Trek voor het lezen van de bron 10 minuten uit. Gebruik de tijd die de leerlingen nodig hebben om bij elkaar drie bonnen te lezen om een inleiding op te stellen voor een petitie gericht aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
  • Ten slotte houdt u een klassengesprek. Trek er zoveel tijd voor uit als nodig blijkt te zijn. In dat klassengesprek laat u iedere groep vertellen aan welke punten moet worden gewekt om Roma in de EU op een waardige manier te laten leven waarbij ze profijt kunnen hebben van alle rechten die alle EU-burgers volgens het reglement van de unie (zoals vrij mogen reizen tussen EU-landen en wonen waar je wil in de EU) en volgens het Europees mensenrechtenverdrag (zoals recht op gelijke behandeling ongeacht ras, afkomst enzovoort.)
  • De petitie stuurt u naar de leden van het Europees Parlement. De volledige lijst hiervan is te vinden op https://www.europa-nu.nl/id/vgkrh5f855ms/huidige_nederlandse_leden_van_het. Bij elk lid is na doorklikken op de naam het e-mailadres van het lid te vinden.


De opdracht sluit aan bij:

  • Kerndoel 16: De leerlingen kunnen enkele aspecten van groepen in onze samenleving beschrijven waaronder in elk geval:
    - enkele vormen van groepsgedrag en factoren die daarvoor bepalend zijn
    - discriminatie en tolerantie

 

verwante lessen

Login Form