Veiligheid voor Roma - eu-feiten

 
In 2004 en 2007 werden Tsjechië, Roemenië en enkele andere landen in Oost-Europa lid van de Europese Unie. Voor het zover was, moesten deze landen beloven dat ze de Roma in hun land niet langer discrimineren. Deze belofte zijn deze landen veelal niet nagekomen. Wat ook is gebleven is haat tegen Roma onder andere burgers.
Dat accepteerde het bestuur van de EU niet. Het Europees Parlement nam in 2015 een document aan met een oproep aan de EU-staten om de Roma beter te behandelen.

roma eu

Er moet een einde komen aan de haat tegen Roma die vaak leidt tot geweld tegen leden van dit volk. Het Europees Parlement wijst erop dat de cultuur van de Roma onderdeel is van de Europese cultuur. Ook beklemtoont het parlement dat haat tegen de Roma heeft geleid en nog steeds leidt tot geweld tegen leden van dit volk. Verder herinnert het parlement eraan dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze Roma zijn vermoord. Het parlement noemt dit zelfs genocide (= moord op een volk).

De landen van de EU- en de Europese Commissie moeten erkennen dat deze massamoord op Roma heeft plaatsgehad en die massamoord moeten blijven herdenken. Ten slotte eist het parlement dat de rechten die de Roma als burgers van de EU hebben net zo worden gerespecteerd als de rechten van andere burgers. Die rechten, zoals recht op een woning, op werk, op onderwijs en op alle zorg die je nodig hebt als je ziek bent, staan in een verdrag dat is getekend door alle landen van de Europese Raad (waar ook alle EU-landen lid van zijn). Dat verdrag is het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. De Europese Commissie en de lidstaten van de EU moeten zich hiervoor blijven inspannen.

Naar: ‘Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (2015/2615(RSP))‘ op http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0095_NL.html

 

verwante lessen

Login Form