Fort Europa - voor de docent: info

 
Voor deze les trekt u 1 lesuur uit.

Hoogstwaarschijnlijk zitten er leerlingen in uw klas vanwie de (groot)ouders van buiten de EU komen. Die kunnen hun ervaringen als migrantenkind inbrengen als ze antwoord geven op de vraag waar de opdracht in de les op is gebaseerd. Kennen leerlingen leeftijdgenoten die geen klasgenoot zijn wier (groot)ouders van buiten Europa komen? Dan kunnen die leerlingen hun kennis van migrantenkinderen inbrengen bij het beantwoorden van de vraag in de opdracht.

De les bestaat uit een gedeelte waarin de leerlingen individueel de bronnen in de les doornemen. Trek voor dit gedeelte 40 minuten uit.

Het tweede gedeelte is klassikaal. Daar trekt u 20 minuten voor uit. U gaat als volgt te werk:

  • U vraagt alle leerlingen om aan te geven of de EU meer of minder migranten moet binnenlaten.. Aan de hand van de antwoorden deelt u de klas in twee groepen in: A en B.
  • In groep A zet u de leerlingen die vinden dat de EU meer migranten moet binnenlaten.
  • In groep B zet u de leerlingen die vinden dat de EU minder migranten moet binnenlaten.
  • Vraag beide groepen om iemand binnen de groep aan te wijzen als deelnemer aan het debat over het migratievraagstuk waar de EU mee te maken heeft.
  • De twee leerlingen voeren hun debat. Het gaat er niet om wie het debat wint, maar het is de bedoeling dat de twee leerlingen een consensus bereiken over de vraag of de U de instroom van migranten moet inperken of juist groter laten worden.
  • Geef de leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen aan de leerlingen die het debat voeren als ze daar behoefte aan hebben.


Deze opdracht sluit aan bij de kerndoelen voor 'Oriëntatie op jezelf en de wereld':

  • Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

 

verwante lessen

Login Form