Fort Europa - bron: waarom mensen verhuizen?


Migranten zijn mensen die van het ene land naar het andere verhuizen. Vaak om daar te werken of on een opleiding te volgen, dan weer om bij iemand te wonen op wie ze verliefd zijn of bij familieleden, dan weer om te ontkomen aan armoede, geweld of vervolging.. Er zijn twee groepen migranten:

  • Mensen die weggaan uit hun land vanwege geweld en/of vervolging. Deze groep wordt ‘vluchtelingen’ genoemd.
  • Mensen die weggaan om een andere reden, meestal om (beter) de kost te kunnen verdienen voor zichzelf en hun familie of om een opleiding te volgen. Deze groep wordt (economische) migranten genoemd.

overhethek

In twee documenten van de Verenigde Naties is iets te vinden over vluchtelingen. 

1) In Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dit: ‘Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en bescherming te genieten tegen vervolging.’

2) In het Vluchtelingenverdrag van de VN wordt iemand vluchteling genoemd als hij buiten zijn land woont omdat hij reden genoeg heeft om te vrezen voor vervolging omwille van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. In dat verdrag staat ook dat vluchtelingen recht hebben om asiel aan te vragen in het land waar zij naartoe zijn gevlucht. Asiel betekent dat het bestuur van dat land hen een plek om te wonen biedt tot het voor hen veilig is om terug te keren naar zijn eigen land.

Alle landen van de EU hebben beide documenten ondertekend. Daarmee hebben ze erkend dat vluchtelingen die naar de EU komen, recht hebben op asiel. Omdat ze het vluchtelingenverdrag hebben getekend, hebben de EU-landen ook de plicht om vluchtelingen op te nemen en asiel te geven.  Dat gebeurt ook, en ook mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, kunnen asiel krijgen in de EU.

Als we het in de EU over migranten hebben, dan hebben we het vaak meestal over mensen die uit Azië of Afrika naar de EU komen. Deze groep wordt meestal aangeduid als 'niet-westerse' migranten.

verwante lessen

Login Form