Acht miljard mensen - voor de docent: info

 
In 2022 overschreed het aantal mensen op de aardbol de 8 miljard. Maar waar de acht miljardste aardbewoner in dat jaar geboren is, valt niet precies na te gaan. Wel kun je nagaan in welk van de zes werelddelen (het Zuidpoolgebied dus niet meegerekend) de kans het grootst is dat je die acht miljardste vindt. Dat komt omdat de wereldbevolking niet gelijkelijk over de werelddelen is verdeeld.

Waar de kans hierop het grootst is dat je de acht miljardste aardbewoner vindt, zoeken de leerlingen uit. Daarna gaan ze na of en waar de negen miljardste, tien miljardste en elf miljardste aar bewoner geboren zal worden. Dat doen ze aan de hand van prognoses over de bevolkingsgroei par werelddeel en wereldwijd.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u maximaal ¾ uur uit. Voor u met de les begint, print u voor iedere leerling een exemplaar uit van Bron: Waar wonen ze? Dat is nodig voor de startactiviteit in de les.

Voor het slotdeel van de opdracht gebruikt u het schoolbord of een flipover om voor iedereen zichtbaar aantekeningen te maken.

De opdracht in de les bestaat uit;

  • Een startactiviteit. Daar trekt u 10 minuten voor uit;
  • Een onderzoekje. Ruim dar 20 minuten voor in, en
  • Een klassenbesprek. Daar gebruikt u de rest van de tijd voor.

Startactiviteit
Deel de geprinte bron aan de leerlingen uit. Iedere leerling vult de tabel in de bron in en geeft antwoord op de vraag in deze bron. Ten slotte vraagt u enkele leerlingen hoe ze deze tabel hebben ingevuld en waar volgens hen de acht miljardste aardbewoner is geboren.

Onderzoekje
Maak groepen van drie leerlingen. Iedere groep kiest een van de volgende mogelijkheden:

  • Uitzoeken in welk werelddeel de negen miljardste aardbewoner geboren zal worden indien de wereldbevolking groeit tot boven de 9 miljard;
  • Uitzoeken in welk werelddeel de tien miljardste aardbewoner geboren zal worden indien de wereldbevolking groeit tot boven de 10 miljard, en
  • Uitzoeken in welk werelddeel de elf miljardste aardbewoner geboren zal worden indien de wereldbevolking groeit tot boven de 11 miljard.

Bij hun voorspelling schrijven de groepen een korte toelichting. Daarna haalt u de voorspellingen met toelichting op. U bespreekt met de klas de diverse voorspellingen van de leerlingen. Maak van die voorspellingen en de toelichting erbij aantekeningen op het schoolbord of de flipover.

Klassengesprek
Probeer dan met de leerlingen een gezamenlijke voorspelling te doen. Komt er een negen miljardste, tien miljardste en elf miljardste aardbewoner? Zo ja, waar dan?

Uitwerking
Van de acht miljard mensen die de wereldbevolking in 2022 telt, woont ruim de helft de helft in Azië (in 1999 was het zelfs ongeveer 60%). In dat werelddeel is de kans dus het grootst dat je de acht miljardste aardbewoner vindt.

Vast staat dat binnen afzienbare tijd de negen miljardste aardbewoner geboren zal worden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk in Azië zijn want ook dan woont ruimt de helft van de mensheid in dat werelddeel. Maar Afrika maakt en goede kans dat in dat werelddeel de negen miljardste aardbewoner geboren wordt omdat de bevolking in dat werelddeel volgens de Verenigde Naties aanzienlijk harder zal groeien dan in andere werelddelen.

Het is niet zeker of de tien miljardste , laat staan of de elf miljardste aardbewoner geboren zal worden. Aanvankelijk leek het erop dat de wereldbevolking minimaal 11 miljard zou worden. In dat geval zou Azië de meest voor de hand liggende plek zijn waar de tien miljardste en de elf miljardste mens geboren wordt. Want tot 2150 blijft Azië het werelddeel met de meeste inwoners.

Inmiddels zijn er aanwijzingen dat het aantal van 11 miljard niet gehaald zal worden en mogelijk ook niet het aantal van 10 miljard.

Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 

verwante lessen

Login Form