Acht miljard mensen


In juli 2022 maakten de Verenigde Naties bekend dat nog voor het einde van het jaar de acht miljardste mens op aarde wordt geboren. Terwijl je deze les maakt, zijn er dus al meer dan 8 miljard mensen.

8miljard2022

 


 

opdrachtWaar zou de acht miljardste mens dan wel geboren kunnen zijn? Dat is niet precies na te gaan. Wel kun je nagaan, waar de kans het grootst is dat je de acht miljardste mens tegenkomt.

Je moet dan wel weten hoeveel mensen er wonen per werelddeel.

Daarna proberen jullie te voorspellen waar de negen miljardste geboren wordt. Dat zal zeker gebeuren. Ook gaan jullie na óf en wannéér de tien miljardste en de elf miljardste geboren zullen worden.

 


 

werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je minder dan 1 lesuur de tijd (maximaal 45 minuten).

Startactiviteit: 10 minuten
Je krijgt van je juf of meester een print van Bron: waar wonen ze? of je gaat naar de website van Wikipedia. Vul in je eentje de tabel in deze bron in.

Onderzoek
Je doet een onderzoekje en daar krijg je 20 minuten voor. Dit onderzoekje doe je samen met twee klasgenoten. Bekijk hiervoor de twee andere bronnen in de les.

Zoek met je groepsgenoten uit of en in welk werelddeel:

 • De negen miljardste;
 • De tien miljardste of
 • De elf miljardste aardbewoner geboren zal worden.

Schrijf je voorspelling op en geef er een toelichting bij. Lever je voorspelling en toelichting in bij je juf of meester.

Klassengesprek
Je juf of meester neemt de ingeleverde voorspellingen met toelichting met jullie door. Probeer daarna een gezamenlijke voorspelling te geven.

 Hoeveel mensen wonen er volgens jou in elk werelddeel? Vul dat in de tabel hieronder in.

Werelddeel   Aantal keer 100 miljoen  % van de 8 miljard 
 Afrika    
 Azië    
 Europa    
 Noord-Amerika     
 Latijns-Amerika     
 Oceanië*    

 *Australië, Nieuw Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan

Bekijk dit overzicht. In welk werelddeel is dus de kans het grootst dat je de acht miljardste aardbewoner vindt?

wereldbevolking

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_inwonertal_per_werelddeel 

 


 
De afgelopen eeuwen is de wereldbevolking voortdurend gegroeid. In 1750 waren er 791 miljoen mensen op aarde, in 1900 waren het er 1,65 miljard. Nu is het aantal iets meer dan 8 miljard.

Ook de komende tientallen jaren zal de wereldbevolking blijven groeien. Maar hoe snel, daar zijn de meningen over verdeeld.

drukte

Vast staat wel dat de groei zal verschillen per werelddeel. Niet alleen verschilt het per werelddeel hoeveel mensen erbij komen. Ook het aantal procenten van de wereldbevolking per werelddeel zal steeds veranderen.

Kijk naar twee tabellen in ‘Wereldbevolking’ op Wereldbevolking - Wikipedia. Je vindt hierin de indeling van de wereld in werelddelen terug die je in Bron: Waar wonen ze? hebt gezien.

In de eerste tabel zie je hoeveel mensen er tussen 2022 en 2150 zullen bijkomen per werelddeel. In de tweede tabel zie je hoeveel % van de wereldbevolking er zal wonen per werelddeel in dezelfde periode.

Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking tot 2100 blijven groeien. In 2030 zal het aantal mensen 8,5 miljard zijn, in 2050 9,7 miljard en in 2100 11,2 miljard.

Tot 2050 zal de bevolking in Afrika het snelst groeien. Ongeveer de helft van het aantal mensen dat er tot dat jaar bij komt, zal in Afrika worden geboren.

In een groot aantal landen buiten Afrika, onder meer in Europa, zal de bevolking minder snel groeien tot 2050 of zelfs krimpen.

 


 
Niet alle deskundigen verwachten dat het zo hard zal gaan met de groei van de wereldbevolking. 

In het medische tijdschrift The Lancet verscheen in de zomer van 2022 een artikel van onderzoekers van de Universiteit van Washington. Hierin voorspellen de onderzoekers dat de wereldbevolking niet eindeloos zo hard zal blijven groeien. Ze denken namelijk dat die in 2064 gegroeid zal zijn tot 9,7 miljard en dat die zal krimpen tot 8,8 miljard aan het einde van deze eeuw.

Die voorspelling verschilt met die van de Verenigde Naties, gedaan in 2019. Die verwachtten toen dat er in 2100 10,9 miljard mensen zouden zijn. En die voorspelling is iets lager dan die in het artikel ‘Population’ dat in deze bron is aangehaald.

krimp

 


 
In 2022 overschreed het aantal mensen op de aardbol de 8 miljard. Maar waar de acht miljardste aardbewoner in dat jaar geboren is, valt niet precies na te gaan. Wel kun je nagaan in welk van de zes werelddelen (het Zuidpoolgebied dus niet meegerekend) de kans het grootst is dat je die acht miljardste vindt. Dat komt omdat de wereldbevolking niet gelijkelijk over de werelddelen is verdeeld.

Waar de kans hierop het grootst is dat je de acht miljardste aardbewoner vindt, zoeken de leerlingen uit. Daarna gaan ze na of en waar de negen miljardste, tien miljardste en elf miljardste aar bewoner geboren zal worden. Dat doen ze aan de hand van prognoses over de bevolkingsgroei par werelddeel en wereldwijd.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u maximaal ¾ uur uit. Voor u met de les begint, print u voor iedere leerling een exemplaar uit van Bron: Waar wonen ze? Dat is nodig voor de startactiviteit in de les.

Voor het slotdeel van de opdracht gebruikt u het schoolbord of een flipover om voor iedereen zichtbaar aantekeningen te maken.

De opdracht in de les bestaat uit;

 • Een startactiviteit. Daar trekt u 10 minuten voor uit;
 • Een onderzoekje. Ruim dar 20 minuten voor in, en
 • Een klassenbesprek. Daar gebruikt u de rest van de tijd voor.

Startactiviteit
Deel de geprinte bron aan de leerlingen uit. Iedere leerling vult de tabel in de bron in en geeft antwoord op de vraag in deze bron. Ten slotte vraagt u enkele leerlingen hoe ze deze tabel hebben ingevuld en waar volgens hen de acht miljardste aardbewoner is geboren.

Onderzoekje
Maak groepen van drie leerlingen. Iedere groep kiest een van de volgende mogelijkheden:

 • Uitzoeken in welk werelddeel de negen miljardste aardbewoner geboren zal worden indien de wereldbevolking groeit tot boven de 9 miljard;
 • Uitzoeken in welk werelddeel de tien miljardste aardbewoner geboren zal worden indien de wereldbevolking groeit tot boven de 10 miljard, en
 • Uitzoeken in welk werelddeel de elf miljardste aardbewoner geboren zal worden indien de wereldbevolking groeit tot boven de 11 miljard.

Bij hun voorspelling schrijven de groepen een korte toelichting. Daarna haalt u de voorspellingen met toelichting op. U bespreekt met de klas de diverse voorspellingen van de leerlingen. Maak van die voorspellingen en de toelichting erbij aantekeningen op het schoolbord of de flipover.

Klassengesprek
Probeer dan met de leerlingen een gezamenlijke voorspelling te doen. Komt er een negen miljardste, tien miljardste en elf miljardste aardbewoner? Zo ja, waar dan?

Uitwerking
Van de acht miljard mensen die de wereldbevolking in 2022 telt, woont ruim de helft de helft in Azië (in 1999 was het zelfs ongeveer 60%). In dat werelddeel is de kans dus het grootst dat je de acht miljardste aardbewoner vindt.

Vast staat dat binnen afzienbare tijd de negen miljardste aardbewoner geboren zal worden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk in Azië zijn want ook dan woont ruimt de helft van de mensheid in dat werelddeel. Maar Afrika maakt en goede kans dat in dat werelddeel de negen miljardste aardbewoner geboren wordt omdat de bevolking in dat werelddeel volgens de Verenigde Naties aanzienlijk harder zal groeien dan in andere werelddelen.

Het is niet zeker of de tien miljardste , laat staan of de elf miljardste aardbewoner geboren zal worden. Aanvankelijk leek het erop dat de wereldbevolking minimaal 11 miljard zou worden. In dat geval zou Azië de meest voor de hand liggende plek zijn waar de tien miljardste en de elf miljardste mens geboren wordt. Want tot 2150 blijft Azië het werelddeel met de meeste inwoners.

Inmiddels zijn er aanwijzingen dat het aantal van 11 miljard niet gehaald zal worden en mogelijk ook niet het aantal van 10 miljard.

Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 


 

 • De leerlingen hebben gezien hoe momenteel de wereldbevolking is verdeeld over de zes werelddelen, het Zuidpoolgebied niet meegeteld.
 • De leerlingen hebben gezien dat de bevolkingsgroei per werelddeel verschilt en de komende tientallenjaren zal blijven verschillen.
 • De leerlingen hebben aan de hand van die ongelijke bevolkingsgroei een globaal beeld verkregen van wat er met die verdeling van de wereldbevolking gaat gebeuren in de komende tientallen jaren.
 • De leerlingen weten dat deskundigen verwachten dat de groei van de wereldbevolking trager zal worden en op gegeven moment zal overgaan in een krimp.

 


 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

 • hun voorspellingen inzake de groei van de wereldbevolking zijn onderbouwd door studie van de bronnen hierover, en
 • tijdens het klassengesprek hebben laten zien dat ze goed met elkaar kunnen samenwerken en respect kunnen tonen voor elkaars mening en de onderbouwing ervan.

 

verwante lessen

Login Form