Discriminatie is aangeleerd - voor de docent: info

 
Discriminatie komt overal voor, op de werkvloer, bij sportwedstrijden, op straat en ook op school. Het lijkt wel of het er nu eenmaal bij hoort, maar dat is niet zo. Het is aangeleerd en je kunt het ook afleren.

Maar voor je het wilt proberen af te leren, moet je goed weten wat het is. Dat is ook de bedoeling van deze les.

Daarna gaat u met de klas na hoe je discriminatie kunt afleren en hoe je mensen erop kunt aanspreken die dat doen.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit.  De opdracht in de les bestaat uit drie delen.

Voor deel 1 trekt u 5 minuten uit en dat doet u met de hele klas.
Voor deel 2 trekt u 30 minuten uit. Dit deel doen de leerlingen individueel.
Voor deel 3 gebruikt u de rest van de tijd die u voor de les uittrekt. Dat wordt weer een activiteit voor de hele klas.

Deel 1
Aan het begin van de les vraagt u de leerlingen wat volgens hen discriminatie is. Dat schrijven ze voor zichzelf op.
Daarna toont u de film in Bron: Racistische geluiden.
Tenslotte laat u de leerlingen nakijken of hun definitie van discriminatie overeenkomt met wat er in de film te zien is.

Deel 2
De leerlingen nemen de andere bronnen in de les door.

Ze schrijven voor zichzelf de antwoorden op de volgende vragen op:

  • Waarom mensen discrimineren;
  • Waarom je voor discriminatie gestraft kunt worden in Nederland;
  • Waarom af en toe een bekende Nederlander oproept niet meer te discrimineren, en
  • Hoe je zelf een einde kunt helpen maken aan discriminatie.

Als ze klaar zijn, vraagt u enkele leerlingen wat discriminatie is en wat racisme is. Dan moet blijken of ze begrepen hebben dat racisme een vorm van discriminatie is.

Deel 3
U vraagt de leerlingen voorbeelden te noemen van vooroordelen die ze hadden over bepaalde groepen, die niet bleken te kloppen.
U noteert op het schoolbord bij elk vooroordeel

  • Wat dat vooroordeel was.
  • Over welke groep het ging.
  • Hoe je erachter bent gekomen dat je vooroordeel niet op feiten berustte, en dus onjuist was.

Na 10 minuten laat u de leerlingen een collage of schildering maken van een school. Op die school heeft niemand de vooroordelen, die de leerlingen genoemd hebben, waardoor er niet wordt gediscrimineerd op die school.

De collage of de schildering zet u online en stuurt u in digitale vorm op naar de organisatie School Zonder Racisme.

Uitwerking
Discriminatie is verbaal of door te handelen mensen achterstellen op grond van niet ter zake doende kenmerken. In Nederland is dat verboden. Dat verbod is vastgelegd in Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. In dat artikel staat op welke gronden mensen niet gediscrimineerd mogen worden. De tekst van het artikel is te vinden op https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz82r9/artikel_1_gelijke_behandeling_en

Daarom zijn er in het Wetboek van Strafrecht bepalingen opgenomen die discriminatie strafbaar stellen. Mensen die zich gediscrimineerd voelen kunnen aangifte doen van discriminatie en/of contact opnemen met een vertrouwenspersoon of een meldpunt.

Discriminatie komt voort uit vooroordelen. Een vooroordeel is een mening over een persoon, een groep personen of een zaak die niet op feiten is gebaseerd.

De video in Bron: Racistische geluiden laat al zien dat er mensen gediscrimineerd worden omdat ze er anders uitzien, in dit geval niet wit.

Kerndoel
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 

verwante lessen

Login Form