Holland Amerika Lijn (HAL) - voor de docent: info

 
Leerlingen beseffen wat het voor bemanningsleden betekende om in oorlogstijd op zee te zijn. En ook dat gewone zeelieden door de Vaarplichtwetgeving van 1940, soms tegen hun zin, onderdeel werden van de oorlogsmachine. Ze zien het belang in van de trans-atlantische verbinding tussen de Verenigde Staten en Europa en de offers die door zowel soldaten als burgers op zee werden gebracht.

Plan van aanpak
Voor de opdracht trekt u één uur uit. De leerlingen kunnen deze opdracht in groepjes van 3 of 4 maken. 

Lees eerst de vragen onder het kopje ‘Opdracht’ voor. Maak dan groepen van drie of vier. Iedere groep neemt de bronnen door en zoekt de antwoorden op de vragen.

Aan de hand van die antwoorden maken ze een verslag of tekenen ze een stripverhaal over wat de Volendam allemaal moest doen tussen 1940 en 1945, toen Nederland door de Duitsers bezet was.

Raad de leerlingen wel aan de bronnen onder de groepsleden te verdelen omdat het erg veel werk is om ze allemaal te lezen. Als iedereen klaar is, haalt u de verslagen en stripverhalen op en kijkt ze na.

Extra informaite

Informatie over de levensloop van de Volendam
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Volendam

Samenvatting tekst vaarplicht van 1972
RIJKSWET van 23 juni 1972, houdende vaarplicht in geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verbandhoudende buitengewone omstandigheden . 

Artikel 1
Deze Rijkswet verstaat onder:
a. "vaarplicht": de verplichting, welke krachtens de wet dan wel bij of krachtens landsverordening aan zeelieden of gewezen zeelieden wordt opgelegd om hun diensten beschikbaar te stellen en te houden voor het verrichten van werkzaamheden aan boord of ten behoeve van schepen onder de vlag van het Koninkrijk;
b. "schip": een geen oorlogsschip zijnd zeeschip in de zin van artikel 2, eerste lid, van Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2
De landen van het Koninkrijk regelen de vaarplicht zoveel mogelijk op gelijke wijze. 

Artikel 3
De vaarplicht wordt slechts opgelegd in geval van buitengewone omstandigheden. 

Artikel 5
De wet en de landsverordeningen, waarbij de vaarplicht wordt geregeld, voorzien erin, dat vaarplichtigen gelijkelijk aan boord of ten behoeve van alle schepen onder de vlag van het Koninkrijk kunnen worden ingezet.

Artikel 6
De wet en de landsverordeningen, waarbij de vaarplicht wordt geregeld, bevatten een regeling van de rechtspositie van de vaarplichtige. Daarbij wordt aan de vaarplichtige het recht toegekend bij een aan te wijzen Autoriteit voorziening te vragen tegen te zijnen aanzien genomen beschikkingen, welke in strijd zijn met een algemeen verbindend voorschrift of waartoe het orgaan dat de beschikking nam in redelijkheid niet heeft kunnen komen.

Artikel 7
Bij of krachtens wet of landsverordening kan worden verboden, dat vaarplichtigen het grondgebied van een of meer delen van het Koninkrijk zonder vergunning verlaten. 

Kerndoelen
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds, geografisch wereldbeeld.

 

verwante lessen

Login Form