Puur natuur in Europa - voor de docent: info

 

De werkwijze, de stappen die de leerlingen moeten zetten, staan in 'Doe het zo'. Het is raadzaam dat u deze stappen met de leerlingen doorneemt.

Als iedereen klaar is verzamelt u de teksten van de leerlingen.


UITWERKING
Een natuurgebied. Een weg of spoorlijn loopt er doorheen. Dat doet afbreuk aan de biodiversiteit omdat dieren die vaak verhuizen hinder ondervinden van de weg of de spoorlijn. De oplossing is een wildtunnel waar dieren de weg of de spoorlijn kunnen oversteken zonder gevaar te lopen.

Een rivier. Door de aanleg van een sluizencomplex kunnen zalmen en andere vissen niet langer het punt wasseren waar het sluizencomplex is afgelegd. Dat gaat ten koste van de biodiversiteit in de rivier. De oplossing: een vistrap bij het sluizencomplex heen.

In Polen zijn nog veel bossen, maar die hebben te lijden van luchtvervuiling met zure regen tot gevolg. Die vervuiling wordt mede veroorzaakt door kolencentrales en doet afbreuk aan de biodiversiteit in dit soort landschappen, vooral als bomen massaal afsterven. Door over te schakelen op schonere energie (zoals uit aardgas) kan de vervuiling worden verminderd zodat de bossen minder te lijden hebben.

Een motto is een korte zin met een pakkende boodschap.


De opdracht sluit aan bij:

  • kerndoel 47:
    De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
  • kerndoel 49:
    De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
  • kerndoel 50:
    De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

verwante lessen

Login Form