Mensen worden in Nederland als illegaal bestempeld als ze niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning en dus zonder toestemming in Nederland zijn.
We hebben het dan over uitgeprocedeerde asielzoekers, buitenlandse vrouwen (met kinderen) die door hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning, slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen, staatlozen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte, buitenlanders van wie het visum verlopen is. Illegalen worden geacht Nederland te verlaten.

vreemdeling gevluchtvooroorlogsgeweldIllegalen in Nederland staan nergens geregistreerd, daarom is niet vast te stellen hoeveel het er precies zijn. Het ministerie van Veiligheid en Justitie schat dat er in ons land bijna 100.000 illegalen zijn.

Illegale vreemdelingen hebben geen recht op sociale voorzieningen zoals een uitkering of verzekeringen. Ze hebben wel recht op 'medisch noodzakelijke' zorg en rechtsbijstand. Minderjarige illegalen (kinderen onder de 18 jaar) zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs.

De Nederlandse regering wilde in 2013 illegaliteit strafbaar stellen. Illegaal in Nederland verblijven wordt dan een overtreding op zich, waarop een boete staat. Als de boete niet betaald wordt, is gevangenisstraf mogelijk. De Tweede Kamer keurde de plannen voor strafbaarstelling af.

Werkgevers en verhuurders die illegalen te werk stellen of onderdak bieden, zijn en blijven strafbaar. Ook het in dienst hebben van een illegale werkster is strafbaar. Daar staat een boete van 4000 euro op. Maar in de praktijk wordt er niet of nauwelijks gecontroleerd bij particulieren.

Vraag
4) Noem twee redenen waarom veel illegalen Nederland niet verlaten.
vorigestapvolgendestap