armoedegrensnederlandArmoedebestrijding in Nederland

Nederland heeft 200.000 miljonairs tegenover 900.000 armen. Arm in Nederland ben je volgens het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) wanneer je gedurende langere tijd niet de middelen hebt voor de goederen en voorzieningen die in je samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Dit betekent dat armoede in Nederland niet te vergelijken is met armoede in landen waar hongersnood en droogte heersen. Ook is armoede in het Nederland van nu heel wat anders dan armoede in het Nederland van net na de Tweede Wereldoorlog. De huidige maatschappij verschilt immers van die van vijfenzeventig jaar geleden. Toen waren er heel andere normen voor minimaal noodzakelijke uitgaven.

We spreken van armoede als je met je uitgaven voor basale zaken als voedsel, kleding en wonen en moeilijk te vermijden posten, zoals verzekeringen en persoonlijke verzorging, niet kunt rondkomen. De armoedegrens ligt volgens het SCP op 1039 euro p/m (voor een alleenstaande zonder kinderen). Heb je een langere tijd elke maand minder dan 1039 euro te besteden, dan behoor je tot de armen. 

Zowel de Rijksoverheid als de gemeenten nemen maatregelen om armoede zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanuit de Rijksoverheid gebeurt dit onder meer door kosten van mensen met een laag inkomen te compenseren (via toeslagen als de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Als je kinderen hebt en arm bent, dan kun je ook toeslagen krijgen voor een kindgebonden budget en een kinderopvangtoeslag). Daarnaast doet de Rijksoverheid aan armoedebestrijding door maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag inkomen op peil te houden, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen.

Vanuit de gemeente gebeurt dit door problemen rond armoede en schulden bij mensen zoveel mogelijk te voorkomen of weg te nemen. Bijvoorbeeld door extra geld via de bijzondere bijstand. Door kortingen te geven voor mensen met een minimaal inkomen, zoals stadspassen die korting geven op cultuur en sport. Of door een regeling te treffen met schuldeisers. Als mensen er financieel zelf niet meer uitkomen, kunnen zij terecht bij de gemeente. Gemeenten zijn verplicht schuldhulpverlening aan hun inwoners aan te bieden. Iedere gemeente heeft hiervoor een eigen beleid. Armoedebestrijding in het buitenland

Voor 2030 willen de Verenigde Naties (VN) een einde maken aan armoede. Om armoede te meten gebruiken de VN de internationale armoedegrens van de Wereldbank, van 1,90 dollar per dag. Mensen die per dag minder dan dit bedrag te besteden hebben zijn volgens de VN dus arm (kijk ook naar de les Ongelijkheid en armoede). 
Armoede in ontwikkelingslanden ziet heel anders eruit dan in Nederland.

armoede jakarta
Ontwikkelingssamenwerking is bewezen effectief tegen extreme armoede en ongelijkheid: in vijftien jaar tijd is extreme armoede gehalveerd. In 1990 leefden 1,9 miljard mensen onder de armoedegrens. Ruim 1 op de 3 mensen was extreem arm. Vijftien jaar later, in 2015, waren dat er 836 miljoen mensen.
In 2015 spraken de Verenigde Naties af in Duurzaam Ontwikkelingsdoel 10 (de inkomensongelijkheid tussen en binnen landen versneld verminderen) om ontwikkelingslanden te helpen de armoede nog verder te bestrijden. Economisch sterke landen hebben onderling afgesproken dat ze elk jaar 0,7% van hun Bruto Nationaal Product (BNP) besteden aan ontwikkelings-samenwerking. Helaas houdt Nederland zich daar niet aan. Elk jaar geeft Nederland minder uit dan afgesproken; nu is dat nog 0,6%. Het Nederlandse armoedebestrijdingsbeleid focust op het bieden van perspectief voor jongeren via werkgelegenheid, onderwijs, gelijke kansen en veiligheid en het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes. 


Maar voor de 47 allerarmste landen is het nog lang niet zover; voor deze landen is ontwikkelingshulp van onverminderd groot belang om armoede en ongelijkheid aan te pakken. In deze landen is de laatste jaren weinig voortgang geboekt. Mensen daar hebben vaak te maken met extreme armoede, een onzekere voedselvoorziening, klimaatverandering en een zwak bestuur.

Vragen
1) In Nederland heeft iedere gemeente een eigen armoedebestrijdingsbeleid. Geef een voordeel en een nadeel van deze aanpak.
2) Geef voor twee aspecten (werkgelegenheid, onderwijs, gelijke kansen, veiligheid) aan hoe deze helpen de armoede te verminderen. 
3) Waarom zou Nederland in dat verband speciale aandacht hebben voor de positie van vrouwen en meisjes?
vorigestapvolgendestap