waterhalenIs het eerlijk als we iedereen gelijk behandelen? Je zou denken van wel, maar met twee voorbeelden kunnen we laten zien dat een gelijke behandeling niet genoeg is.

Voorbeeld 1
We geven alle leerlingen in de klas dezelfde tijd (bijvoorbeeld een kwartier) om een tekst te lezen en bijbehorende vragen te beantwoorden. We behandelen iedereen gelijk, maar is gelijkheid dan ook eerlijkheid? Wat als je slechtziend of dyslectisch bent en je hebt meer tijd nodig dan de rest van de klas? Heeft iedereen dan dezelfde kans gekregen om de gevraagde taak af te ronden?

Voorbeeld 2
Alle meisjes en jongens in een dorp krijgen de kans om naar school te gaan. We behandelen meisjes en jongens gelijk, maar is gelijkheid dan ook eerlijkheid? Veel meisjes moeten water halen, thuis helpen met koken en het huis schoonmaken. Jongens hoeven dat niet. Meisjes houden minder tijd over om huiswerk te doen dan jongens en slagen met lagere cijfers.

Ook tussen meisjes onderling zijn er grote verschillen. Twee meisjes gaan beiden naar school. Meisje 1 woont in een duurdere wijk. Haar ouders hebben een huishoudelijke hulp. Zij hoeft geen water te halen en hoeft thuis niet te helpen. Ze heeft tijd genoeg om huiswerk te doen en tijd (en geld) om bijlessen te volgen. Meisje 2 woont in een armere wijk. Haar ouders hebben geen geld voor een huishoudelijke hulp of bijlessen. 

De meisjes en jongens worden gelijk behandeld, maar de de kinderen hebben niet dezelfde kansen om succesvol te zijn. Ze kunnen pas allemaal succesvol zijn als er rekening wordt gehouden met hun behoeften.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
We stappen over van deze twee simpele voorbeelden naar wat de Verenigde Naties beogen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het begint met gelijkheid (deel 3: Gezondheidszorg voor iedereen, doel 4: Onderwijs voor iedereen, doel 5: Gelijkheid van man en vrouw en doel 10: Verminder ongelijkheid tussen en binnen landen). De VN hebben diverse gelijkheidscampagnes opgezet zoals #HeForShe en #PoveryIsSexist.
Tegelijkertijd moeten we werken aan wat de Wereldbank zegt: "We moeten een economisch groeimodel vinden dat inclusief is, dat de armste burgers optilt in plaats van die aan de top in stand houdt."

De campagne #PovertyIsSexist (#Armoede is seksistisch) geeft goed aan waar het om draait: meer meisjes en vrouwen leven in armoede dan jongens en mannen. Door armoede gaan er minder meisjes naar school, hebben vrouwen minder toegang tot goede gezondheidszorg en hebben vrouwen veel minder kans op een goede baan dan mannen.  

De VN spreken van kwaliteit van leven, het algemene welzijn van individuen en samenlevingen. De VN meten dat met de Human Development Index (HDI) of in het Nederlands: de Index van Menselijke Ontwikkeling. De HDI meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting, de gemiddelde prestaties van een land, opgedeeld in drie categorie

 1. Volksgezondheid, aan de hand van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte.
 2. Kennis, aan de hand van het analfabetisme en het deel van de bevolking dat basis-, voortgezet en hoger onderwijs doorloopt.
 3. Levensstandaard, aan de hand van het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking.

Op alle gebieden lopen vrouwen achter op mannen, behalve voor de gemiddelde levensverwachting. Hoewel vrouwen gemiddeld langer leven, brengen ze minder jaren door in goede gezondheid.

#PovertyIsSexist somt 25 feiten op* die laten zien dat armoedebestrijding gericht op vrouwen hard nodig is:

povertyissexist

 1. Vrouwen van 15 jaar en ouder vormen 57% van de nieuwe hiv/aids-infecties bij volwassenen in Afrika bezuiden de Sahara.
 2. 3 op de 4 adolescenten (15-19 jaar oud) die onlangs besmet zijn met hiv in Afrika bezuiden de Sahara zijn meisjes.
 3. Bijna 750 miljoen meisjes en vrouwen zijn vóór de leeftijd van 18 jaar getrouwd. De percentages van kinderhuwelijken zijn gedaald in rijkere bevolkingsgroepen, maar een hoog niveau van kinderhuwelijken blijft bestaan ‚Äč‚Äčonder de armste bevolkingsgroepen.
 4. Meer dan 1 op de 4 jonge vrouwen van 20-24 jaar is geboren in de minst ontwikkelde landen ter wereld.
 5. In Afrika bezuiden de Sahara en Zuid-Azië wordt de helft van de geboorten bij jonge moeders niet bijgewoond door bekwaam gezondheids-personeel.
 6. Wereldwijd besteden meisjes van 5-14 jaar elke dag 550 miljoen uur aan huishoudelijke taken, 160 miljoen meer uren dan jongens van hun leeftijd.
 7. In Afrika bezuiden de Sahara vormen vrouwen slechts 23,6% van de parlementsleden.
 8. Er is een genderkloof van 7% bij de toegang tot bankrekeningen in ontwikkelingslanden.
 9. In de meeste landen verdienen vrouwen gemiddeld 60-75% van het loon van mannen.
 10. In Zuid-Azië heeft meer dan 80% van de vrouwen in niet-agrarische banen een informele baan, in Afrika bezuiden de Sahara, 74%, en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, 54%.
 11. 79 van de bestudeerde economieën hebben wetten die het soort werk dat vrouwen kunnen doen beperken.
 12. In de meeste landen ten zuiden van de Sahara besteden vrouwen minstens 16 miljoen uur per dag aan het verzamelen van drinkwater. Mannen besteden ongeveer 6 miljoen uur per dag aan het verzamelen van drinkwater.povertyissexist2
 13. Tijdens verkiezingen in kwetsbare en overgangsstaten hebben vrouwelijke kiezers vier keer zoveel kans op intimidatie als mannelijke kiezers.
 14. In Jemen vormen vrouwen 60% van de beroepsbevolking in de landbouw. Minder dan 1% van de grondbezitters in Jemen zijn vrouwen.
 15. Genderongelijkheid kost de regio Azië en de Stille Oceaan bijna 80 miljard dollar per jaar. Dit komt vooral door genderkloven in werkgelegenheid en opleiding.
 16. In 18 economieën worden vrouwen wettelijk verhinderd te werken door hun man.
 17. In Afrika bezuiden de Sahara besteden vrouwen en meisjes ongeveer 40 miljard uur per jaar aan het verzamelen van water - het equivalent van een jaar arbeid door het hele personeel in Frankrijk.
 18. Van alle moedersterfte komt 99 procent voor in ontwikkelingslanden.
 19. In Afrika bezuiden de Sahara hebben 45 procent minder vrouwen dan mannen toegang tot internet.
 20. Van alle doodgeborenen die in de wereld plaatsvinden, vindt 98 procent plaats in landen met lage en middeninkomens.
 21. Bij de huidige vooruitgang zullen vrouwen in Afrika bezuiden de Sahara meer dan 160 jaar moeten wachten voordat ze dezelfde kansen hebben als vrouwen in rijke landen dat hun baby's levend worden geboren.
 22. 155 landen hebben ten minste één wet die de economische kansen van vrouwen belemmert.
 23. In 2020 heeft meer dan 75% van de vrouwen in ontwikkelingslanden nog steeds geen internetverbinding, vergeleken met 63% van de mannen.
 24. Er zijn wereldwijd meer dan 130 miljoen meisjes die school hebben verlaten. 
 25. Een half miljard vrouwen kunnen deze lijst niet lezen.

* Bron: https://www.one.org/international/blog/25-facts-poverty-sexist/ 

Samenvattend kunnen we pas van een gelijkheid spreken als mannen én vrouwen dezelfde kansen hebben en dezelfde kwaliteit van leven.

Vragen
7) Omschrijf in je eigen woorden wat we bedoelen met 'inclusief' in de tekst van de Wereldbank.
8) Waar zou de hashtag-campagne #HeForShe voor kunnen staan?
9) Waartoe roept de spreuk 'If not me, who? If not now, when?' op?
vorigestapvolgendestap