franserevolutieHet gebrek aan gelijkheid binnen landen heeft op tal van tijden en plaatsen in de geschiedenis geleid tot een revolutie. Een revolutie kunnen we aangeven als een plotselinge ommekeer, een plotselinge opstand van het volk. Een revolutie gaat gepaard met idealen die door veel mensen worden gedeeld. Acties van een idealistische eenling hebben weinig zin en zijn als "een druppel op een gloeiende plaat".


Wellicht de meest bekende revolutie is de Franse Revolutie van 1789. In die tijd werd Frankrijk geregeerd door de koning, ondersteund door de adel en de hoge geestelijkheid. Zij waren de eerste en tweede stand die allerlei privileges hadden. De derde stand, het gewone volk -voor het merendeel boeren- had niets te vertellen en leed honger. 

De grote onvrede leidde tot de Franse Revolutie en kreeg als idealen de begrippen 'Vrijheid', 'Gelijkheid' en 'Broederschap' mee. Uit de Franse Revolutie kwam de 'Verklaring van de rechten van de mens en de burger' voort. De macht van de koning werd beperkt en werd in 1792 zelfs vermoord.
Er ontstonden twee 'standen': mannen van boven de 25 jaar die belasting betaalden (zij mochten stemmen) en jongeren, arbeiders en boeren (de armen) die geen stemrecht kregen. Ondanks de idealen van vrijheid en gelijkheid bleef de slavernij gewoon bestaan en hadden boeren en arbeiders nog steeds geen rechten. En het ideaal 'Broederschap' moet je wel heel letterlijk nemen: ook vrouwen* kregen geen rechten. 
* Klik hier voor de positie van vrouwen tijdens de Franse Revolutie 

russischerevolutie
Een andere revolutie die iedereen wel kent is de Russische Revolutie van 1917. De situatie in Rusland leek veel op die van Frankrijk in de 18e eeuw. In 1861 schafte de tsaar het lijfeigenschap af. De boeren moesten in ruil daarvoor hoge belastingen betalen aan de overheid en schadevergoedingen aan de edellieden. De 75 miljoen bevrijde boeren kregen kleine stukjes grond, samen goed voor 1/3e van het land. De rest ging naar grootgrondbezitters, zoals de keizerlijke familie, de adel en de kerk. De tsaar regeerde alleen. Hij beweerde dat zijn beleid "door God was ingegeven." Tijdens de Eerste Oorlog (1914-1918) schoten de prijzen omhoog en tegelijkertijd mislukten de oogsten. De boeren leden honger. 

Alles bij elkaar leidden bloedig neergeslagen demonstraties tot de Russische Revolutie. Er ontstond een burgeroorlog die door de communisten werden gewonnen. In 1918 werd de tsaar en zijn familie vermoord. De grootgrondbezitters werden onteigend en hun land werd "aan de boeren gegeven." De boeren mochten niet hun eigen boerderij besturen. De boerderijen werden omgevormd in grote boerenbedrijven in staatseigendom. Ook de fabrieken werden omgevormd in bedrijven van staatseigendom. Dat hield stand tot 1989. Ten gevolge van de revolutie stierven miljoenen mensen door honger, ziekten en de burgeroorlog.


cubaanserevolutieAls laatste kijken we naar de Cubaanse Revolutie van 1959. In 1886 werd de slavernij in Cuba afgeschaft. Voor de suikerplantages werden contractarbeiders ingehuurd. De voormalige slaven en contractarbeiders vormden samen de helft van de bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog o.l.v. dictator Batista -aan de macht gekomen door een staatsgreep- groeide het toerisme en de economie enorm, maar de gemiddelde Cubaan merkte er weinig van. In het land heerste armoede en het verzet werd steeds groter. 

In 1953 deed de jonge advocaat Fidel Castro een poging om het regime van Batista omver te werpen, maar die mislukte en Castro werd gevangen gezet. Na bijna twee jaar werd Castro vrijgelaten. Hij ging door met de strijd en langzaamaan won zijn guerrillabeweging steeds meer terrein tot Batista op Nieuwjaarsdag 1959 vluchtte naar het buitenland. Cuba veranderde in een communistische staat met eerst Fidel Castro aan de macht en vanaf 2008 zijn jongere broer Raúl. Cuba kent geen democratische verkiezingen en met de economie is het nog steeds kwakkelen.

Vragen
2) Geen revolutie zonder idealen. Geef voor de drie genoemde revoluties wat er volgens jou van de idealen van gelijkheid terecht is gekomen.
3) Noem tenminste twee overeenkomsten tussen de drie revoluties en minstens twee verschillen.  
vorigestapvolgendestap