gcelogo
Het recht op onderwijs is vastgelegd in Millenniumdoel 2 van 2000 en Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 van 2015. Rondom dit doel ontstond er een internationale campagne waaraan onderwijsbonden, maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties uit 93 verschillende landen onder de naam Global Campaign for Education* (GCE) meedoen, met als gemeenschappelijk uitgangspunt: goed onderwijs is een mensenrecht, en nationale overheden zijn als eerste daarvoor verantwoordelijk. 

* Meer informatie over de Nederlandse deelnemers kun je vinden op www.globalcampaignforeducation.nl.

gcenederlandIn de les '(Niet) Naar school' heb je het al kunnen lezen: hoewel er in de afgelopen decennia heel veel vooruitgang is geboekt, gaan volgens de laatste cijfers wereldwijd nog altijd 263 miljoen kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar niet naar school. Zij die wel op school zitten, krijgen lang niet altijd onderwijs van voldoende kwaliteit. Onderzoeken laten keer op keer zien dat het steeds dezelfde groepen kinderen en jongeren zijn die de boot mislopen. Zoals straatkinderen, meisjes in gebieden waar sekse-discriminatie speelt, kinderen met een beperking en kinderen die opgroeien in grote armoede of in rampsituaties. Om die te bereiken is extra inzet nodig. Zonder die inzet blijft de achterstelling bestaan en zullen de onderwijsdoelen in 2030 niet worden gehaald.

Het GCE-netwerk bevordert uitwisseling en samenwerking tussen betrokkenen, overlegt met regeringen over goed onderwijs en voert waar nodig diverse lobbyactiviteiten uit.

Een belangrijk deel van het werk van CGE is het organiseren van een jaarlijkse actieweek, de Global Action Week For Education.
Elk jaar krijgt een speciaal thema de volle aandacht in een mondiale publiekscampagne. Alle nationale coalities kunnen daaraan meedoen en de activiteiten aanpassen aan de situatie in hun eigen land. Met de aandacht en steun die de GCE-beweging op die manier verzamelt, kan een flinke vuist worden gemaakt bij de lobbyacties in de rest van het jaar. Zo namen in 2009 ruim 13 miljoen mensen deel aan de campagne over analfabetisme, en tekenden in 2010 18 miljoen mensen de 1GOAL-petitie voor meer geld voor onderwijs. De thema's van 2014, 2019 en 2020 zie je in de posters hieronder:
gceweeks

Vragen
7) Omschrijf in je eigen woorden de term 'Goed onderwijs is een mensenrecht'. Hoe anders is dat ten opzichte van het kinder- en mensenrecht 'Recht op onderwijs'?
8) Waarom zou het belangrijk zijn om de Global Action Week For Education aan te passen aan de situatie in je eigen land?
vorigestapvolgendestap