Volgens het woordenboek betekent integratie: opnemen in een groter geheel of: het maken tot een evenwichtig geheel.

voorennaIn de politiek en in de media komt regelmatig de vraag naar voren: ‘Wanneer ben je goed geïntegreerd?’

Voormalig Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk wilde van minister Lodewijk Asscher (PvdA) weten wanneer iemand voldoet aan de integratie-eisen. Volgens NRC Handelsblad antwoordde Asscher hierop: ‘Je moet mensen niet langs een meetlatje leggen. Dat is niet zoals je integratie moet zien.’ De krant vroeg zich daarop af hoe succesvolle integratie dan wel gemeten kan worden. Op dit moment moeten nieuwkomers immers al aan verschillende inburgeringsverplichtingen voldoen.

Een migrant stelde op een van de fora op internet de vraag:

“Is het wanneer je de taal spreekt, wanneer je je oude geloof hebt afgezworen, wanneer je couscous vervangt door hutspot, wanneer je werk hebt, wanneer je naar een overwegend blanke wijk verhuist, wanneer je je kinderen niet naar een zwarte school stuurt, wanneer je een cd van Frans Bauer hebt?”

Koningin Maxima zei het jaren geleden al: ‘Dé Nederlander bestaat niet.’ De jonge hiphopper, de dominee, de parttime caissière, de bankmanager, de secretaris van Dorpsbelangen, de wethouder van een van de grote steden én de (voormalige) asielmigrant die net zijn nieuwe Nederlandse identiteitskaart heeft gekregen zijn allemaal Nederlanders. Wie van hen is goed geïntegreerd en wie niet?

diversiteit

Volgens velen zouden we beter kunnen spreken over diversiteit dan over integratie. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen -zoals sekse, leeftijd en huidkleur- en de minder zichtbare zaken als culturele en sociale achtergrond.

Je kunt tegenwoordig een (duurbetaalde) cursus sociale vaardigheden volgen om beter met diversiteit om te leren gaan. Daarin leer je mensen met verschillende achtergronden te accepteren en te waarderen. En daarin leer je je te verzetten tegen vooringenomenheid en onverdraagzaamheid.

Vragen
15) Minister Asscher zei over integratie-eisen dat je ‘mensen niet langs een meetlatje moet leggen.’ Wat zal hij daarmee bedoelen?
16) De toenmalige prinses en nu koningin Maxima oogstte veel kritiek toen ze zei: ‘De Nederlandse identiteit bestaat niet’, en verderop in haar toespraak: ‘Dé Nederlander bestaat niet.’ Ben jij het eens of oneens met haar? Licht je antwoord toe.
17) Noem een negatief effect van diversiteit.
18) Omschrijf nu in je eigen woorden wanneer je goed geïntegreerd bent.
vorigestapvolgendestap