foldersinburgerenInburgeren is volgens het woordenboek: ‘Als burger worden opgenomen in een omgeving’. Dat maakt je niet veel wijzer. In de Wet inburgering (Wi) van 2006 staat het een stuk duidelijker. Daarin is geregeld dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

  • Nederlands kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven.
  • Leren hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

Kennis van Nederland en de Nederlandse taal maakt het gemakkelijker om bijvoorbeeld werk te vinden, een gesprek met de dokter te voeren of kinderen te helpen bij hun huiswerk.

Je bent ingeburgerd als je het inburgeringsexamen gehaald hebt (of liever gezegd: je bent dan vrijgesteld van de inburgeringsplicht). Je krijgt dan een inburgeringsdiploma.

Het inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen:

  1. Examen Schrijfvaardigheid
  2. Examen Spreekvaardigheid
  3. Examen Luistervaardigheid
  4. Examen Leesvaardigheid
  5. Examen Nederlandse Maatschappij
  6. Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Vier van de zes examens doe je op een computer. Je krijgt pas een diploma als je alle zes onderdelen gehaald hebt.
Iedere gemeente is verplicht om een inburgeringscursus aan te bieden. Meestal wordt dat uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

Het inburgeringsexamen kun je maar op vijf plaatsen in Nederland doen: Amsterdam, Eindhoven, Rijkswijk, Rotterdam en Zwolle.

Het niet halen van het inburgeringsexamen leidt niet tot intrekking van de verblijvingsvergunning. Maar de vluchteling kan wel een boete krijgen van 1250 euro en voor vluchtelingen kan het betekent bovendien dat je niet in aanmerking komt voor de ‘vergunning onbepaalde tijd asiel’. Dat heeft tot gevolg dat je langere tijd een vergunning houdt die kan worden ingetrokken. Het is tot nu toe niet vaak voorgekomen, maar als er een regimewisseling in het land van herkomst plaatsvindt zou dit een reden kunnen zijn dat de vergunning wordt introkken.

Voor migranten ligt het anders dan voor erkende of uitgenodigde vluchtelingen. Migranten die niet willen meedoen aan een inburgeringscursus of die zakken voor hun inburgeringsexamen kunnen worden uitgezet. Of zoals de Time in januari 2015 schreef: “The Netherlands Tells Immigrants to Learn Dutch or Get Out” (De Nederlanders zeggen tegen immigranten dat ze Nederlands moeten leren of moeten vertrekken).

ovchipVragen
2) We kruipen in de huid van een inburgeraar, iemand die een inburgeringscursus volgt. De OV-chipkaart kennen ze niet in het land waaruit je gevlucht bent. Leg aan je buurman of buurvrouw in de klas uit hoe je een OV-chipkaart moet gebruiken.
3) In Duitsland en Denemarken moeten (asiel)migranten behalve de taal ook de geschiedenis en cultuur van deze landen bestuderen.
a) De meeste Nederlanders weten dat de Slag bij Nieuwpoort in 1600 plaatsvond. Vind jij dat (asiel)migranten ook de Nederlandse geschiedenis moeten kennen? Zo nee, geef aan waarom dat niet nodig is. Zo ja, kun je dan een ander voorbeeld geven dat ze volgens jou ook moeten kennen?
b) Deel van de Nederlandse cultuur is het volklied, het Wilhelmus. Ken jij een couplet uit je hoofd? Vind jij dat (asiel)migranten ook het eerste couplet van het Wilhelmus uit hun hoofd moeten kunnen zingen of opzeggen?
4) Welke twee groepen mensen hebben de meeste problemen met de onderdelen van het inburgeringsexamen?
vorigestapvolgendestap