cedawOp 18 december 1979 kwam tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het 'Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen' tot stand (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)). Dit verdrag -in Nederland meestal aangeduid als 'het (VN-)Vrouwenverdrag'- verplicht de lidstaten alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen.

Het verdrag heeft drie doelstellingen:

* Voorkomen dat vrouwen slachtoffer worden van directe of indirecte discriminatie in wetgeving en beleid.
* Verbetering van de positie van vrouwen.
* Het uitbannen van stereotypering van de seksen.

In het verdrag komen zeven thema's aan de orde die uitdrukkelijk onder het bereik van het VN-Vrouwenverdrag vallen:

* geweld tegen vrouwen
* het recht op gezondheid
* de problemen van asielzoeksters in opvangcentra
* de positie van vrouwen die als vreemdeling in Nederland verblijven
* de positie van vrouwen met een buitenlandse partner
* politieke participatie van vrouwen
* de combinatie van arbeid en zorg in het perspectief van levensloop


Rondom de politieke participatie van vrouwen is veel in Nederland te doen geweest, met name het vrouwenstandpunt van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij).

 

sgpSGP en het Vrouwenverdrag
De SGP leidt uit bijbelteksten af dat mannen en vrouwen door God een eigen 'roeping en plaats' gegeven is. Daarbij is 'de man van het hoofd van de vrouw' en de partij meent dat zitting nemen van vrouwen aan de politiek 'strijdt met de roeping van de vrouw'. 

Bij de oprichting van de SGP in 1918 riep de partij vrouwen op om niet te gaan stemmen (actief kiesrecht). Later had de SGP er geen moeite mee als ze maar op de SGP stemden. Maar stemmen is nog wat anders dan je met de politiek bezighouden. Vrouwen konden geen lid worden van de SGP, laat staan zich verkiesbaar stellen voor een politieke functie (passief kiesrecht). 

De Hoge Raad en later het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verklaarden dat volgens het VN-Vrouwenverdrag alle vrouwen recht hebben op passief kiesrecht en dat er geen uitzonderingen mogen worden gemaakt. De SGP moest tegen zijn wil in vrouwen toelaten als lid. Maar nog steeds vindt de SGP dat vrouwen niet geschikt zijn voor de politiek. Bij de laatste landelijke verkiezingen stonden er 30 mannen op de kandidatenlijst en géén vrouwen.

Op lokaal niveau zijn de SGP-leden minder strikt. Er zijn inmiddels 800 vrouwen lid van de SGP en in zeven lokale afdelingen staan er vrouwen op de kandidatenlijsten. De kiesverenigingen geven achternaam en initialen door aan het partijkantoor, zonder geslacht. "Onze overzichten zijn genderneutraal", grapt een woordvoerder.

In Vlissingen en Amsterdam waren de lijsttrekkers een vrouw. In Vlissingen werd (in 2014 en in 2018) Lilian Janse gekozen. In Amsterdam, waar de partij nooit eerder meedeed, voerde de 24-jarige Paula Schot bij de verkiezingen van 2018 de lijst aan. Het SGP-hoofdbestuur weigerde de Amsterdamse lijsttrekker te feliciteren. De SGP won in Amsterdam geen enkele zetel. Lilian Janse, fractieleider van SGP Vlissingen, stelt zich voor

Vragen
4) Wat is het verschil tussen een verklaring en een verdrag en wat betekent dat voor de positie van vrouwen?
5) Geef een voorbeeld van hoe het thema 'de combinatie van arbeid en zorg in het perspectief van levensloop' de positie van vrouwen kan verbeteren.
6) Geef aan argement voor en een argument tegen het vrouwenstandpunt van de SGP. Wat is jouw eigen mening daarover?
vorigestapvolgendestap