In deze stap kijken we naar de gendergelijkheid bij de ontwikkelingsdoelen 1-4 en 6-17. Over ontwikkelingsdoel 5 kun je meer lezen bij stap 3.

 dod 01 
Geen armoede
Wereldwijd leven 122 vrouwen van 25-34 jaar in extreme armoede, tegenover 100 mannen van dezelfde leeftijd.
 dod 10  
Verminder ongelijkheid tussen landen
Zo'n 30% van de inkomensongelijkheid is te wijten aan ongelijkheid binnen huishoudens wereldwijd. Vrouwen hebben ook meer kans dan mannen om te moeten leven van beneden de 50% van van het gemiddelde inkomen.
 dod 02
Geen honger
Het aantal vrouwen dat met voedsel-onzekerheid te maken heeft, ligt 11% hoger, dan bij mannen. 

 dod 11  
Veilige steden
Vrouwen die in sloppenwijken leven, hebben te kampen met veel ontberingen, waarbij basisbehoeften zoals toegang tot schoon water en verbeterde sanitaire voorzieningen vaak onvervuld blijven.
 dod 03
Gezondheidszorg voor iedereen
In 2015 stierven er wereldwijd 303.000 vrouwen aan oorzaken die met hun zwangerschap te maken hadden. Het aantal sterftes daalt maar langzaam. 
 dod 12  
Duurzame consumptie en productie
Investeringen in openbaar vervoer leveren grote voordelen op voor vrouwen, die meer dan mannen afhankelijk zijn van openbaar vervoer.
 dod 04
Onderwijs voor iedereen
15 miljoen meisjes van de basisschoolleeftijd krijgen nooit de kans om te leren lezen en schrijven, tegenover 10 miljoen jongens die deze kans ook niet krijgen.
 dod 13  
Klimaatverandering tegengaaan
Klimaatverandering heeft een onevenredig effect op vrouwen en kinderen, die 14 keer zoveel kans hebben om tijdens een natuurramp te sterven als mannen.
 dod 06
Schoon water en sanitair voor iedereen
Het is in 80% van alle huishoudens zonder toegang tot water in hun huis de taak van vrouwen en meisjes om elders water te halen.
 dod 14  
Duurzaam gebruik van zeeën
De besmetting van water- en mariene ecosystemen heeft een negatief effect op het levensonderhoud van vrouwen en mannen, hun gezondheid en de gezondheid van hun kinderen.
 dod 07  
Toegang tot betaalbare en duurzame energie
Door het gebruik van brandstoffen binnenshuis (met name het stoken van hout) vallen er 4,3 miljoen doden onder wie 60% vrouwen en meisjes.
 dod 15  
Bescherming van ecosystemen
Tussen 2010 en 2015 verloor de wereld 3,3 miljoen hectare bosgebied. Arme vrouwen op het platteland zijn afhankelijk van gemeenschappelijke hulpbronnen en worden vooral getroffen door uitputting van deze bronnen.
 dod 08  
Economische groei en werkgelegenheid
De wereldwijde loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 23%. Van alle vrouwen werkt 63%, van mannen is dat 94%. 
 dod 16
Veilgheid en recht voor iedereen
 
Bij internationale conflicten nemen moord en andere vormen van gewelddadige criminaliteit aanzienlijk toe. Terwijl mannen eerder worden gedood op het slagveld, worden vrouwen tijdens conflicten blootgesteld aan seksueel geweld en gedwongen hun huizen te verlaten.
 dod 09  
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
Vrouwen vertegenwoordigt wereldwijd 28,8% van alle onderzoekers. In maar 20% van alle landen is er op dit gebied gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
 dod 17  
Versterk mondiaal partnerschap
Ontwikkelingslanden geven 2,5 keer zoveel geld uit als er binnenkwam aan ontwikkelingshulp en een bijna verwaarloosbaar deel van die ontwikkelingshulp gaat naar oplossingen voor gendergerelateerde problemen.

Vragen
2) Wat wordt bedoeld met 'voedselonzekerheid'?
3) Kun je verklaren waarom er meer vrouwen overlijden door het gebruik van brandstoffen binnenshuis dan mannen?
vorigestapvolgendestap