Welkom

Welkom

 

op de pagina's van het Platform Mensenrechteneducatie. 

Mensenrechten, kostbaar en kwetsbaar

Iedereen heeft het recht om te leven als een vrij mens! En op ontplooiing en bescherming. Dat is de kern van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) uit 1948. Op deze verklaring - en op de internationale mensenrechtenverdragen die er daarna zijn gekomen - kan ieder mens zich beroepen als zijn of haar mensenrechten en fundamentele vrijheden worden aangetast.


Mensenrechten zijn voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend dat we ons er nauwelijks van bewust zijn. Het is blijkbaar zo vanzelfsprekend dat de term mensenrechten zelfs niet genoemd wordt in de officiŽle documenten met verplichte leerstof voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Toch bepalen mensenrechten in belangrijke mate de condities waaronder wij leven.

Iedereen heeft recht op onderwijs. Recht op onderwijs kan geÔnterpreteerd worden als toegang krijgen tot onderwijs. Daarmee kunnen ook andere mensenrechten mede vorm krijgen zoals het antidiscriminatiebeginsel, het recht op meningsuiting en het praktiseren van de eigen godsdienst. In de klassenpraktijk gaat het om leerinhouden, de keuze en uitvoering van didactische werkvormen en het omgaan met verschillen in de klas. Maar de reikwijdte van mensenrechteneducatie is aanmerkelijk groter: mensenrechten kunnen breder worden verankerd in het onderwijs en een rol spelen bij besluiten over de manier waarop de school wordt georganiseerd. Zo is het recht op onderwijs te interpreteren als een inspanningsverplichting om leerlingen met taalachterstand en leermoeilijkheden de mogelijkheid te bieden tot volwaardige deelname. Pestgedrag leidt tot uitsluiting, en is daarom ook vanuit het perspectief van mensenrechten niet te tolereren.


Mei Orias uit de Filippijnen geeft les in Nederland over
mensenrechten en de situatie op de Filippijnen

Scholen kunnen mensenrechteneducatie op verschillende manieren in de school en hun onderwijs vorm geven:

1. in hun onderwijsaanbod
2. in de didactiek
3. in de manier waarop ze het onderwijs en de school organiseren
4. in de wijze waarop ze hun maatschappelijke taak vorm geven

Scholen en leerkrachten die mogelijkheden zoeken om mensenrechteneducatie vorm te geven in de schoolgemeenschap en in het curriculum, vinden op deze site een handreiking.
Over de genoemde onderwerpen geven we steeds korte inleidende en informatieve teksten en verwijzen vervolgens intern door naar verwante aspecten en extern naar andere bronnen, zowel naar publicaties als naar instellingen die zich direct of indirect met mensenrechteneducatie bezig houden.

TIP: het merendeel van de inhoud van deze website is ook opgenomen in pdf-bestanden. Zie daarvoor de kop 'Downloads' in het linkermenu.